آرشیو اخبار

۵ مرحله اصلی مدیریت پروژه

۵ مرحله اصلی مدیریت پروژه

مدیریت پروژه در حوزه های مختلف از آغاز تا اتمام را میتوان به پنج مرحله کلی تقسیم کرد. شناسایی و درک ایده اولیه و موضوع پروژه مرحله نخست و اتمام پروژه مرحله نهایی است.

ادامه مطلب